Ochrona prywatności jest dla nas ważna. 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, przechowujemy i używamy danych osobowych. 

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego („Stowarzyszenie”), z siedzibą w Warszawie, działające pod adresem: Rondo ONZ 1 lok. P.VIII, 00-124 Warszawa, jest administratorem danych osobowych:

▪ członków Stowarzyszenia

▪ byłych członków Stowarzyszenia, którzy w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu pełnili w nim funkcje statutowe

▪ osób, które złożyły wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Stowarzyszenia

▪ osób, które złożyły na stronie internetowej Stowarzyszenia deklarację arbitra

▪ osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także

▪ osób, z którymi Stowarzyszenie kontaktuje się w toku prowadzenia działalności statutowej.

Dane są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych osób. Podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest dobrowolne. W razie jednak ich niepodania Stowarzyszenie może mieć trudność w odpowiednio rozpatrzeniu wniosków o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, realizacji wobec członków Stowarzyszenia ich statutowych praw lub kontakcie w razie organizowania przez Stowarzyszenie wydarzeń lub podejmowania innych działań związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Najczęściej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie jest niezbędność dla celów mających oparcie w prawnie uzasadnionych interesach Stowarzyszenia. W takich przypadkach celem przetwarzania jest utrzymywanie kontaktów z członkami Stowarzyszenia i innymi osobami w związku z realizacją celów Stowarzyszenia określonych jego statutem (Statut PDF) lub wynikających z niego obowiązków Stowarzyszenie, a także informowanie o działaniach statutowych oraz wydarzeniach, których organizatorem lub patronem jest Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie także przetwarza dane osobowe swoich członków i byłych członków, którzy w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu pełnili w nim funkcje statutowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w przypadku konieczności dokonania odpowiednich zgłoszeń do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku osób, które złożyły na stronie internetowej Stowarzyszenia deklarację arbitra, ich dane osobowe przetwarzane są w oparciu o ich zgodę.

2. Ograniczenie udostępniania informacji 

Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub też na żądanie uprawnionych organów publiczno-publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jednakże dane osobowe (imię, nazwisko, tytuły zawodowy i naukowy), osób, które złożyły na stronie internetowej Stowarzyszenia deklarację arbitra, będą na niej widoczne, jeżeli zostaną przez te osoby wskazane.

Jeżeli Stowarzyszenie korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w taki sposób, że realizacja usługi wymaga dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie (np. w przypadku dostawcy usług IT, księgowości), warunki świadczenia takich usług zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych, a także zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Poza sytuacjami przedstawionymi powyżej, Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do żadnych osób trzecich, w szczególności nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

3. Jak długo przechowywane są dane osobowe 

Dane osobowe członków Stowarzyszenia są przechowywane przez okres ich członkostwa w Stowarzyszenia. W razie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu dane osobowe członka Stowarzyszenia są niezwłocznie usuwane, chyba, że członek ten pełnił funkcję statutową – w takim przypadku jego dane osobowe nie zostaną usunięte i będą przechowane przez okres nie krótszy niż okres istnienia Stowarzyszenia, chyba, że inny okres ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe osób, które złożyły wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Stowarzyszenia, a który nie został rozpatrzony pozytywnie, zostaną usunięte niezwłocznie po poinformowaniu zainteresowanej osoby o decyzji Stowarzyszenia.

Dane osobowe innych osób będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez nie zgody na przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia przez nie zasadnego sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie mają prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w niektórych przypadkach do żądania ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu.

Ponadto osoby, których dane osobowe są przetwarzanie, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych osobowych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa.

5. Dane kontaktowe 

W celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych dotyczących swojej osoby, lub w przypadku jakichkolwiek innych żądań, zastrzeżeń lub pytań dotyczących przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych, prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres: personaldata@polisharbitration.pl.

6. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Data wejścia w życie: 

25 maja 2018 r.