Dobre Praktyki

Deklaracja arbitra

Wstęp

Sposób prowadzenia przez arbitrów postępowania arbitrażowego ma zasadniczy wpływ na czas jego trwania oraz jego koszt.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przygotowało Deklarację arbitra, która określa dobre praktyki w zakresie zarządzania postępowaniem arbitrażowym. Są to minimalne wymogi, które arbiter powinien spełniać, by postępowanie prowadzić w sposób sprawny i efektywny. Zasady przedstawione w tym dokumencie nie uchybiają dalej idącym wymogom mogącym wynikać z regulaminów stałych sądów polubownych. Deklarację tę może podpisać każdy, kto jest arbitrem lub zamierza działać jako arbiter.

Deklaracja
arbitra

Deklaracja arbitra dotycząca sposobu
prowadzenia postępowań arbitrażowych

Jedną z głównych przyczyn, dla których przedsiębiorcy wybierają arbitraż, jest założenie, że postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone sprawnie i szybko. W praktyce arbitrażu handlowego wykształciły się zwyczaje i techniki pozwalające zminimalizować czas i koszty postępowań. W celu realizacji powyższych założeń oświadczam, że pełniąc funkcję arbitra będę kierować się poniższymi zasadami odzwierciedlającymi dobre praktyki arbitrażu, a będąc jednym z kilku arbitrów w sprawie będą zachęcał pozostałych arbitrów do ich stosowania.

 1. Przed przyjęciem nominacji na arbitra upewnię się, że mam wystarczająco dużo czasu, by sprawę poprowadzić w sprawny sposób.
 2. Będę podejmować starania, by w żadnym momencie postępowania nie powstał konflikt interesów.
 3. Będę konsultować ze stronami istotne kwestie dotyczące organizacji postępowania, by zapewnić jego prowadzenie w sposób efektywny, rzetelny i zgodny z uzasadnionymi oczekiwaniami stron.
 4. Sprawę rozpocznę od zorganizowania posiedzenia organizacyjnego, chyba że charakter sprawy powoduje, że jest ono zbędne.
 5. Będę wspierać dążenia stron zmierzające do ugodowego załatwienia sporu.
 6. Po konsultacji ze stronami wydam pierwsze postanowienie, w którym będą określone w szczególności następujące elementy:
  • harmonogram postępowania,
  • kolejność pism, jakie strony złożą w toku sprawy,
  • terminy, do których strony mogą przedstawiać nowe twierdzenia i dowody,
  • konsekwencje uchybienia terminów przez strony,
  • zasady doręczeń, w tym przewidziane będzie, że pisma i postanowienia doręczane będą w szczególności w wersji elektronicznej,
  • sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 7. Będę dążyć do wydania wyroku nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia posiedzenia organizacyjnego.
 8. Będę konsekwentnie trzymać się zasad i terminów ustalonych w pierwszym postanowieniu i odstąpię od nich tylko z ważnych powodów.
 9. Poinformuję strony, że naruszenie zasad postępowania oraz nieuczciwe taktyki procesowe mogą być sankcjonowane obciążeniem ich kosztami postępowania niezależnie od wyniku sprawy.
 10. Zapoznam się z pismami składanymi przez strony niezwłocznie po ich wpłynięciu i omówię z arbitrami stanowiska stron.
 11. Jeżeli uznam, że niektóre żądania stron nadają się do rozstrzygnięcia bez przeprowadzenia dalszego postępowania dowodowego, rozważę wydanie wyroku częściowego.
 12. Postępowanie dowodowe prowadzić będę tak, by zminimalizować jego czas i koszty. W szczególności rozważę skorzystanie z pisemnych zeznań świadków oraz dowodów z opinii ekspertów sporządzonych na zlecenie stron.
 13. Po konsultacji ze stronami ustalę szczegółowy harmonogram rozprawy, chyba że charakter sprawy powoduje, że jest on zbędny. Jeżeli rozprawa wymaga więcej niż jednego dnia, będą dążyć do wyznaczenia posiedzeń dzień po dniu.
 14. Rozprawę odroczę tylko z ważnych przyczyn.
 15. Będę dążyć do wydania wyroku nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia rozprawy lub od złożenia przez strony ostatnich pism w sprawie.

Lista
sygnatariuszy

ImięNazwisko
MarcinAsłanowicz
HansDahlberg Kolga
WitoldDaniłowicz
MonikaDiehl
MonikaHartung
JacekJonak
WitoldJurcewicz
PatrycjaKapa
JanKieszczyński
MichałKocur

Autorzy
deklaracji

Marcin Asłanowicz

Schönherr Stangl sp.k.

Monika Hartung

Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Michał Kocur

Kocur i Wspólnicy sp.k.

Bartosz Krużewski

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Eligiusz Krześniak

Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

Katarzyna Kucharczyk

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Rafał Morek

DWF Poland Jamka sp.k.

Paweł Pietkiewicz

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Justyna Szpara

Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.

Formularz

Podpisz deklarację

Deklaracja
Deklaracja *
Dane osobowe *
Polityka prywatności *
Wycofanie zgody *