Delegacji gości przewodniczył p. Liu Jian,wiceprezes i sekretarz generalny organizacji. Do spotkania doszło z inicjatywy SHAC w wyniku zaproszenia PSSP.

SHAC jest największym sądem arbitrażowym w Chinach. Został założony przez rząd chiński w 1995 r. i do dziś rozpatrzył 14,000 spraw.

Od 2005 r. do Sądu wpływa ponad 1000 spraw rocznie; w 2014 r. wpłynęło ich 1890, w tym ok. 400 związanych z handlem transgranicznym, w których kontrahent posiada lokalne przedstawicielstwo lub spółkę zależną (,foreign-related civil and commercial disputes”), oraz ok. 50 spraw, będących typowymi sporami międzynarodowymi („international disputes”). Posiada listę ponad 700 arbitrów, w tym także zagranicznych: z USA, Japonii, Niemiec, Wlk. Brytanii, Kanady, Płd. Korei, Australii, Belgii, Norwegii i in.

Cele konferencji

Celem konferencji była bliższa prezentacja stron i podstawowych zasad funkcjonowania sądownictwa polubownego w Polsce i Chinach. Strona chińska ma świadomość narastającej potrzeby skutecznego wdrożenia sądownictwa arbitrażowego w sporach z partnerami zagranicznymi. Ekspansja chińskiej przedsiębiorczości generuje coraz liczniejsze spory handlowe, którymi sądy państwowe nie są w stanie się wydajnie zająć.

Przebieg spotkania

Rozmowy skupiły się na praktycznych aspektach sądownictwa arbitrażowego w relacjach polsko-chińskich. W ich wyniku przyjęte zostały konkretne ustalenia do obopólnej realizacji w zakresie promocji międzynarodowego arbitrażu handlowego, wymiany doświadczeń, publikacji, regulacji arbitrażu i mediacji oraz wspólnych konferencji. Stowarzyszenie zobowiązało się przekazać listę rekomendowanych arbitrów do rozpatrywania spraw polsko-chińskich przed SHAC, a strona chińska została poproszona o skonstruowanie podobnej listy rekomendowanych arbitrów chińskich, możliwej do przedstawienia polskim sądom arbitrażowym.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie przez przewodniczących delegacji Memorandum of Understanding Between Shanghai Arbitration Commission and Polish Arbitration Association, będącego deklaracją woli pogłębionej współpracy.